Ojamo säännöt

Jokaisella Ojamon luolasukelluksella noudatettavat perussäännöt

Jokainen luolasukellus on hyväksytettävä tapahtumanjärjestäjällä. Sukeltaja esittää tapahtumanjärjestäjälle sukellussuunnitelman ja kaikki siihen liittyvät olennaiset tiedot. Tapahtumanjärjestäjän arvioidessa esitettyä sukellusta tulee hänen huomioida sekä yksittäisen sukeltajan/sukellusryhmän sukelluskoulutus, sukelluskokemus, paikkatuntemus, varusteet, kaasumäärät, asenne, sääolosuhteet, vuorokaudenaika sekä käytettävissä oleva pinta-/turvaorganisaatio. Jokaiselta sukellusryhmän jäseneltä tulee olla hyväksyntä esitetylle sukellussuunnitelmalle ja jokaisella sukellusryhmän jäsenellä tulee olla valmiudet johtaa sukellusta. Sukellustapahtumanjärjestäjällä/sukellusvanhimmalla on oikeus muuttaa suunnitelmaa, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.

Turvatoiminta

Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että jokaisella sukelluksella on nimetty sukellusvanhin ja turvasukeltaja. Tapahtumanjärjestäjä tai hänen nimeämänsä sukellusvanhin valvoo toimintaa pinnalta käsin. Apunaan hänellä on turvasukeltaja, jolla on sukelluslaitteet toimintavalmiudessa ja sukelluspuku yllään. Turvasukeltaja on vähintään ns. minuutin toimintavalmiudessa sekä pintapelastusta että veden alta pelastusta varten. Jokaisen sukellustapahtumaan osallistuvan on valmistauduttava toimimaan sukellusvanhimpana/turvasukeltajana, tapahtumanjärjestäjän niin nimetessä.

Jokainen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan sukellustoimintaa vaarantavista tekijöistä tapahtuman aikana, ja omien kykyjensä mukaan toimimaan niiden ehkäisemiseksi. Sukellusvanhimman on tiedettävä jokaisen sukeltajan/sukellusryhmän sukellussuunnitelma. Hänen on merkittävä pöytäkirjaan sukeltajien lähtöaika, luolassaoloaika, kokonaissukellusaika ja sukellussyvyys. Sukeltaja vastaa siitä, että kyseiset tiedot on annettu sukellusvanhimmalle. Vaativimmilla sukelluksilla on sovittava etukäteen erikseen, mihin saakka support-sukeltajat tulevat sukellusryhmää vastaan. Tapahtumanjärjestäjän/sukellusvanhimman vastuulla on, että jokaisesta sukellustapahtumasta on laadittu etukäteen pelastussuunnitelma.

Luolasukelluksilla noudatetaan kaasusääntönä vähintään 1/3-sääntöä. Rebreather-sukelluksilla tulee pohjakaasu laskea siten, että jokaisella sukeltajalla on riittävästi kaasua päästäkseen pintaan. Rebreatherilla ainoastaan decompressiokaasuissa voi noudattaa team bailout -käytäntöä.

Luolasukelluksilla tulee olla käytettävissä turvasukeltaja, jolla on riittävästi kaasua päästäkseen sukellusryhmää vastaan ko. luolan suuaukolle. Lisäksi turvasukeltajan taitojen ja kaasumäärän on riitettävä tuomaan kohteena olevan luolan suuaukolta toinen sukeltaja pintaan.

60m tasoa syvemmät sukellukset tai yli 180min pidemmät sukellukset vaativat support-sukellusparin, joka seuraa sukellusryhmän toimintaa kriittisessä pisteessä ja jolla on mahdollisuus avustaa sukellusryhmää tarvittaessa jo sukelluksen kuluessa. Kyseinen support-sukeltajapari voi jatkaa omaa sukellustaan siinä vaiheessa, kun he ovat varmistaneet sukeltajien olevan kunnossa. Lisäksi erittäin pitkillä ja syvillä sukelluksilla on suositeltavaa, että pinnalla on ylimääräistä hengityskaasua etappipysähdyksiä varten.

Toimintaohjeet
 1. Maksa osallistumismaksusi ja toimita maksukuitti tapahtumajärjestäjälle
 2. Saavu paikalle sovittuna päivänä riittävän hyvissä ajoin.
 3. Toimi alueella aina tapahtumanjärjestäjän ohjeiden mukaisesti.
 4. Ota huomioon sukellustoiminnassasi myös muut.
 5. Varaa aikaa riittävästi, kaikki eivät voi olla ensimmäisenä vedessä. Varaudu olemaan paikalla koko tapahtuman ajan, vaikka olisit jo itse suorittanut sukelluksesi.
 6. Valmistaudu toimimaan myös sukellusvanhimpana tai turvasukeltajana, jos tapahtumanjärjestäjä pyytää Sinua tähän tehtävään.
 7. Sukella oman kokemuksesi, kuntosi ja laitteidesi rajoissa, huomioiden myös sukellusparisi valmiudet.
 8. Varaa seuruettasi varten paikalle riittävät olosuhteiden edellyttämät varusteet (esim. jääsaha, tukkisakset, pintaköydet jne.)
 9. Ilmoita sukellussuunnitelmasi ennen sukellusta sukellusvanhimmalle.
 10. Jokainen sukeltaja etsii sukellusparinsa itse. Tapahtumanjärjestäjä ei ole velvollinen järjestämään paikan päällä sukellusparia parittomille sukeltajille.
 11. Älä poistu sukellusalueelta ilmoittamatta. Poistuminen tapahtuu vasta tapahtumanjärjestäjän luvalla.
Turvaohjeet
 • Jokainen sukeltaja sitoutuu noudattamaan alueella tapahtuvassa toiminnassa näitä ohjeita sekä muita tapahtumanjärjestäjän antamia ohjeita.
 • Rikkoessaan näitä ohjeita tai tapahtuman järjestäjän antamia ohjeita tapahtumaan osallistuva sukeltaja on velvollinen korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Rikkomuksen vakavuudesta riippuen tulee harkittavaksi mahdollinen määräaikainen tai pysyvä porttikielto.
 • Jokaisessa sukellustapahtumassa tulee olla pinnalla nimetty sukellusvanhin sekä turvasukeltaja. Sukellusvanhimmalla tulee olla riittävä kokemus sukellusten johtamiseen ja sukellussuunnitelmien arviointiin. Tapahtuman järjestäjä ja sukellusvanhin ovat velvollisia valvomaan, että sukellustoiminta tapahtuu kunkin seurueen jäsenen sukelluskokemuksen ja -taitojen rajoissa. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevia olosuhteiden edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia.
 • Sukellusvanhin on velvollinen huolehtimaan, että tapahtumassa ylläpidetään riittävää pelastusvalmiutta ja, että ennen sukellusten aloittamista on laadittu pelastussuunnitelma. Edelleen sukellusvanhimmalla tulee olla ajantasalla oleva tieto siitä, missä kukin sukeltaja on sekä hän velvollinen ylläpitämään sukelluspöytäkirjaa tapahtumasta. Siirtäessään sukellusvanhimman velvoitteet oman sukelluksensa ajaksi toiselle henkilölle sukellusvanhin on velvollinen huolehtimaan tilanteen riittävästä briifauksesta.
 • Turvasukeltajan vähimmäisvarustuksena on toimintavalmiit sukelluslaitteet ja sukelluspuku yllään, turvasukeltaja on vähintään ns. minuutin toimintavalmiudessa sekä pintapelastusta että veden alta pelastusta varten.
 • Jokainen alueella sukeltava toimii Ojamolla omalla vastuullaan huolehtien siitä, että hän on sukelluskunnossa, laitteet ovat toimintakuntoiset ja hänellä on riittävä koulutus sekä kokemus suunniteltuun sukellukseen. Sukeltaminen on kiellettyä alkoholin tai lääkityksen alaisena.
 • Tapahtumanjärjestäjällä tai sukellusvanhimmalla on perustellusta syystä oikeus kieltää tapahtumaan osallistuvaa henkilöä sukeltamasta. Tällainen syy voi olla mm. vaaratilanteen aiheuttaminen, sukeltajan terveys, sääntöjen rikkominen.
 • Luolasukellukseen saa osallistua ainoastaan henkilö, jolla on siihen riittävä kokemus. Luolasukellus on sallittu vain, jos sitä varten on järjestetty riittävä turvaorganisaatio. Luolasukellus päätetään aina tapauskohtaisesti sillä hetkellä vastuussa olevan tapahtumanjärjestäjän toimesta.
 • Talvikaudella kaivoslammen ollessa jääpeitteessä, alueella sukelletaan pintaköysiä käyttäen. Muuhun pidemmälle jään alla tapahtuvaan sukeltamiseen noudatetaan luolasukellusmääräyksiä. Turvasukeltajaa varten tulee olla varattuna riittävän pituinen pintaköysi, joka mahdollistaa jään alla tapahtuvan pelastustoiminnan.
 • Sukellustapahtumaan osallistuja ei saa koskea tai aiheuttaa vahinkoa muiden kaivoslammen käyttäjien rakennelmiin ja laitteisiin (Innofocus, Meriturva). Sukellustapahtumaan osallistuva ei myöskään saa liikkua Meriturvan ja Innofocuksen maanpäällisillä toiminta-alueilla.
 • Tapahtumanjärjestäjä sekä nimetty sukellusvanhin ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että näitä turvaohjeita noudattavat jokainen Ojamon alueella sukeltava henkilöä.
 • Sukeltajat ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi mahdollisista vaaratilanteista sukellusvanhimmalle. Onnettomuustilanteissa tai läheltä piti - tilanteissa sukellusvanhin käynnistää välittömästi pelastustoimenpiteet. Edelleen sukellusvanhin on velvollinen ilmoittamaan välittömästi mahdollisesta vaara-/onnettomuustilanteesta tapahtumanjärjestäjälle.